Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: podpora@chlap20.sk  a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

 

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

 

Na čo tieto informácie o vás používame? (účely) A na akom právnom základe?

Spoločným prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 36997/N, spolu s obchodnou spoločnosťou Majster Reči s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko a spoločnošťou MarKetingovo s. r. o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, Slovenská republika

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: Knihapritazlivost.sk; Akojuziskat.sk; Majsterreci.sk; Online-hra.sk; Kamarattakyrad.sk; Vodicaknavztah.sk; Onlineautomat.sk; Majsterpenazi.sk; Magnetnazeny.sk; Tajomstvopritazlivosti.sk; Sexualneobrazy.sk; Ziskajspatex.sk; Receptnapoblaznenie.sk. Zároveň sa k jednotlivým ponukám dokážete dostať aj cez web Chlap20.sk.

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári –  knihy Príťažlivosť a Ako ju získať:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na účel dodania knihy v tlačenom formáte, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (e-book), doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom technického dodania tovaru zákazníkovi cez kuriérsku spoločnosť = právnym základom je k dodaniu plnenie zmluvy;

mobilné číslo – na účel VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na webstránkach CHLAP20.sk; Online-hra.sk; Vodicaknavztah.sk; Tajomstvopritazlivosti.sk; Sexualneobrazy.sk; Ziskajspatex.sk; Receptnapoblaznenie.sk; Majsterreci.sk; Kamarattakyrad.sk:

e-mail – na účel zasielania V.I.P. noviniek, ktoré začínajú webinárom/videom/e-bookom zdarma na základe vášho súhlasu – na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu webinára/resp. zaslané video či e-book zdarma. Obsahom tohto e-mailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom budovania osobnosti chlapa a vzťahov so ženami + ponúk na ďalšie obdobné produkty. Ak súhlas so zasielaním ďalších info odvoláte, už na váš e-mail nebudú chodiť podporné a poradné informácie ani ponuky od prevádzkovateľa. Upozorňujeme vás však, že CHLAPOM 2.0 sa nestanete len po vzhliadnutí jedného webinára či videa, a to ani majstrom na vzťahy so ženami, výber je teda na vás.

 

Objednávkový formulár na online kurzy a fyzické materiály na uvedených webstránkach:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) –  na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej či fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (prístup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiacého zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na webstránkach Onlineautomat.sk; Majsterpenazi.sk:

e-mail – na účel vstupu do webinára (online prednášky zdarma) po zadaní e-mailu – na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu webinára. Obsahom tohto e-mailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom budovania osobnosti chlapa a vzťahov so ženami + ponúk na ďalšie obdobné produkty. Ak súhlas so zasielaním ďalších info neudelíte, už na váš e-mail nebudú chodiť podporné a poradné informácie ani ponuky od prevádzkovateľa. Upozorňujeme vás však, že CHLAPOM 2.0 sa nestanete len po pozretí jedného webinára, a to ani majstrom na vzťahy so ženami, výber je teda na vás.

 

Objednávkový formulár na online kurzy na uvedených webstránkach:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiacého zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiacého zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na webstránke Magnetnazeny.sk:

e-mail – na účel vstupu do webinára (online prednášky zdarma) po zadaní e-mailu – na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu webinára. Obsahom tohto e-mailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom budovania osobnosti chlapa a vzťahov so ženami + ponúk na ďalšie obdobné produkty. Ak súhlas so zasielaním ďalších info neudelíte, už na váš e-mail nebudú chodiť podporné a poradné informácie ani ponuky od prevádzkovateľa. Upozorňujeme vás však, že CHLAPOM 2.0 sa nestanete len po pozretí jedného webinára, a to ani majstrom na vzťahy so ženami, výber je teda na vás.

 

Objednávkový formulár vstupenky na živý tréning (vzdelávacie podujatia Magnet na ženy LIVE a Ďalší level) na uvedených webstránkach:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka, zabezpečenie chodu vzdelávacieho podujatia = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze

e-mail, mobilné číslo – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky vstupenky, doručenie vstupenky na živý tréning, aktualizácia informácií o živom tréningu, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa zameraných na oblasť, v ktorej bolo zákazníkovi poskytnuté živé podujatie a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiacého zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári – zaslanie trička zdarma/ zaslanie trička zdarma + Zoznamovacieho štartovacieho balíčka:

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na účel dodania reklamného daru a v prípade prejavenia záujmu aj súčastí Zoznamovacieho štartovacieho balíčka, na účel vystavenia faktúry pri objednávke Zoznamovacieho štartovacieho balíčka a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa pri dodaní trička zdarma a plnenie zmluvy pri súčasnom dodaní zoznamovacieho štartovacieho balíčka + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

e-mail – doručovanie reklamného daru (trička zdarma), na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem vyplývajúci z prejaveného záujmu o zaslanie trička zo strany dotknutej osoby;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky Zoznamovacieho štartovacieho balíčka, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie ďalších marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli zákazníkovi dodané;

mobilné číslo – za účelom technického dodania daru/produktov zákazníkovi cez kuriérsku spoločnosť = právnym základom je oprávnený záujem pri reklamnom dare a plnenie zmluvy pri dodaní Zoznamovacieho štartovacieho balíčka;

mobilné číslo – na účel VIP starostlivosti o zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online/ oprávnený záujem prevádzkovateľa pri dodaní reklamného daru.

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári prémiovej služby (konzultácie, mentoring, koučing, členstvo v CHLAP 2.0 MASTER):

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o poskytnutí objednanej služby na základe zmluvy o poskytnutí služby; doručenie dodatočných info od poskytovateľa služby = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy o poskytnutí služby;

e-mail – doručovanie marketingových informácií o obdobných službách, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky služby; za účelom VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy o poskytnutí služby.

 

Osobné údaje získavané od obchodných partnerov:

E-mail, meno, priezvisko kontaktnej osoby príp. tel. číslo – spracúvané za účelom nadviazania spolupráce v rámci predzmluvných vzťahov a za účelom samotnej realizácie spolupráce s cieľom súťaží, vzájomnej propagácie a marketingu. Spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, a to po dobu vzájomného kontaktu za účelom nadviazania spolupráce. V prípade úspešného dojednania marketingovej a obdobnej spolupráce budú uvedené osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy po dobu trvania spolupráce, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú spracovanie osobných údajov po dlhší čas.

 

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

 

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentuješ na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíš so zverejnením Tebou uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Tebou zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa plaformy Disqus a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

 

Aplikácie BECOMME a BOY2MAN:

Uvedené aplikácie sú aplikáciami pre tzv. smartzariadenia – smartphones a tablety – a fungujú na báze predaja cez online stores (online predajné stránky) – Appstore a Google Play. Aplikácie sú poskytované zdarma na inštaláciu a akonáhle odsúhlasíte synchronizáciu s vaším zariadením (kontakty, čas apod.) je vám umožnený prístup do aplikácie. Údaje zo zariadenia potrebujeme na účel technického fungovania aplikácie. Synchronizácia zariadenia je nevyhnutným technickým predpokladom, bez ktorého na vašom zariadení aplikácia vôbec nebude bežať. Uvedené spracovanie je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa na tom, aby aplikácia technicky fungovala bez problémov a dostali ste prístup k tomu, o čo ste inštaláciou aplikácie prejavili záujem. V prípade technického problému s fungovaním aplikácie sa v pozadí aplikácie generuje kód a informácie z vášho zariadenia, ktoré budú použité na riešenie technického problému, sú nasledovné: výrobca vášho zariadenia, model zariadenia, operačný systém a jeho verzia, ako aj prvé a posledné zapnutie aplikácie. Akékoľvek ďalšie údaje o vás a vašom zariadení zbiera už konkrétny online predajca (Appstore/Google Play) po predchádzajúcej notifikácii a informovaní vašej strany o účeloch, na ktoré vaše údaje použijú.

Vaše údaje na iné ako vyššie uvedené účely nevyužívame. Bez vášho súhlasu vám nezasielame ďalšie marketingové informácie.

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

 

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Spoločným prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 36997/N, spolu s obchodnou spoločnosťou Majster Reči s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko a spoločnošťou MarKetingovo s. r. o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, Slovenská republika

Spoločné kontaktné osoby:

Michal Kopecký; e-mail: michal@chlap20.sk
Ing. Roman Kopecký (zákaznícka podpora); e-mail: roman@chlap20.sk
Ing. Eva Kopecká (zákaznícka podpora); e-mail: evka@chlap20.sk

 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontakté e-maily: michal@chlap20.sk; roman@chlap20.sk; evka@chlap20.sk; podpora@chlap20.sk.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Kto tvorí náš tím sa dozviete tu: https://chlap20.sk/o-nas/

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez komunikačný nástroj Slack a cez zabezpečené prístupy.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Hosting hlavnej stránky chlap20.sk nám poskytuje obchodná spoločnosť WP Engine Irongate House, 22-30 Duke’s Place, London, EC3A 7LP United Kingdom. https://wpengine.com/legal/privacy/

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou PALKOVIČ s. r. o., IČO: 45 307 261, Hanojská 4/2546, Košice 040 13, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Sklad a doručovanie je outsourcované cez spoločnosť ComGate, s. r. o., IČO: 44 465 009, Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji 900 28,  s ktorou  bude takisto k 25.05.2018 uzatvorená sprostredkovateľská zmluva.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) –https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Slack (komunikácia) – https://slack.com/gdpr

Smartemailing (e-mail marketing) –https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

GoPay (platobná brána) – https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018?embed=

Disqus (komentáre) – Privacy Policy, updates on Disqus privacy policy.

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na podpora@chlap20.sk. Ďakujeme.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

 

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 1.5.2018

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Magnet na ženy s.r.o.
Michal Kopecký, konateľ
Email: podpora@chlap20.sk