Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Komu: Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, +421 919 199 690, podpora@chlap20.sk

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia*: …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………..

– Adresa spotrebiteľa: …………..

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………..

– Dátum: …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.